Riktlinjer för bostadsförsörjning

Hörby kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2022- 2026 antogs av kommunfullmäktige 2024. Tillgången till en bostad är en central del av människors möjlighet till utveckling och välbefinnande. Bostadsbyggandet har också stor betydelse för en fungerande arbetsmarknad och har en stor inverkan på de sociala strukturerna i samhället. Bostadsförsörjning är därför en viktig utvecklingsfråga för såväl stat, regioner som kommuner.

Enligt lagen (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
  2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
  3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna, och vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska Hörby kommun samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Hörby kommun lät samråda förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2022 – 2026 mellan 8 december 2023 till och med den 2 februari 2024.

Den 25 mars 2024 beslutade Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för bostadsförsörjning 2022- 2026 för Hörby kommun. Det övergripande målet för perioden är att det ska finnas en variation av bostäder i Hörby kommun, vilket förtydligas genom sju riktlinjer och 15 åtgärder.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022 – 2026 kommer följas upp årsvis. Syfte med uppföljningen är att säkerställa att Hörby kommun arbetar med bostadsförsörjning utifrån antagna riktlinjer och säkerställa att bostadsutvecklingen sker i önskad riktning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?