Detaljplaneprocessen

Under processen med att ta fram nya detaljplaner får alla tillfälle att lämna in synpunkter. Här kan du läsa om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Det finns två sätt att ta fram en detaljplan. Vilket som används beror på detaljplanens storlek och hur stort allmänintresse den har.

  1. Standardförfarande: När planen inte är av betydande intresse för allmänheten. Samråd sker med berörda parter och planen antas av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige.
  2. Utökat förfarande: När planen har allmänintresse. Förslaget har två skeden: ett samråd- och granskningsskede, ofta anordnas ett samrådsmöte. Planen antas av kommunfullmäktige.
Planprocessens olika steg

Fick du hjälp av informationen på sidan?