Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du nästan alltid överklaga det.

Kommunala beslut kan överklagas på två sätt: genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Alla som är folkbokförda, har fast egendom eller betalar kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut genom laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt lagarna som gäller. Det kan till exempel handla om beslut kring bygglovsärenden och nya VA-taxor.

Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att beslutet

  • fattats på ett felaktigt sätt
  • fattats av fel del av kommunen
  • överskrider kommunens befogenheter
  • strider mot lagen.

Förvaltningsrätten kan bara upphäva ett beslut. Den kan inte komma fram till ett annat beslut i ärendet.

Förvaltningsbesvär

Den här sortens överklagande kan du bara göra om du själv berörs av ett beslut. Du har tre veckor på dig att komma in med din överklagan från det att du fick beslutet. Läs mer om förvaltningsbesvär här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?