Hörbyförslaget

Här får du veta hur våra nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar beslut.

Genom att lämna ett Hörbyförslag kan du som bor i Hörby vara med och påverka den kommunala verksamheten.

Hörbyförslaget gör att politikerna kan se vilka frågor som engagerar och fånga upp goda idéer och förslag som gör kommunen bättre.

Alla som är folkbokförda i Hörby kommun kan lämna förslag. Du kan också rösta på andras förslag. Förslag med mer än 20 röster behandlas av den nämnd som frågan berör.

Så här lämnar du ett Hörbyförslag

Ditt förslag lämnas in digitalt genom kommunens tjänst för självservice. Du behöver ha en e-legitimation tillhands för att bekräfta din identitet.

Tänk på att e-förslaget behöver ha en rubrik och en beskrivning om idén bakom. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och varför. Det går bra att länka in bilder, filmer och bifoga dokument.

Förslaget kan även skickas in som brev och ska då undertecknas av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Inkomna Hörbyförslag publiceras veckovis varje torsdag.

Du ansvarar själv för att sprida ditt förslag och få andra att rösta på det.

Vilka förslag tas inte emot?

Ett förslag som ska hanteras politiskt kan ta lång tid att behandla. Om du har synpunkter eller förslag på förbättringar, så kan det ofta vara en god idé att först vända dig direkt till verksamheten.

Vi förbehåller oss rätten att bestämma vad som publiceras. Anledningar till att ditt förslag inte publiceras kan vara:

  • Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande, bryter mot kommunens övriga policydokument eller uppfattas som olämpligt på andra sätt.
  • Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer.
  • Det är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet.
  • Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis kollektivtrafiken, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
  • Förslaget handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt. Vi hanterar det då i stället i våra system för felanmälan eller synpunkter. Exempelvis så kan synpunkter på hastighetsöverträdelser, sänkt eller höjd hastighet, farthinder, belysning eller liknande besvaras via mail till samhallsbyggnad@horby.se.

När och var behandlas förslaget?

När ett förslag beretts och beslut ska tas, så meddelar vi dig.

Fullmäktige får överlåta till styrelser eller annan nämnd att besluta i ett ärende som inkommit genom Hörbyförslag utom i de fall som anges i 3 kap 9 § kommunallagen. Sådant beslut får fattas utan föregående beredning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?