Regler för upphandling

För att köpa in varor, tjänster eller byggentreprenad måste kommunen göra en offentlig upphandling.

Syftet är att ta tillvara konkurrens på marknaden och hushålla med skattemedlen.

Vid upphandlingar gäller lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling.

Hörby kommun har även en policy för upphandlingar. Den gäller alla våra förvaltningar och bolag.

Grundläggande principer

Varje gång kommunen gör en upphandling måste vi följa EUs principer, som ligger till grund för alla regler om offentlig upphandling.

  • Icke-diskriminering – det är förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde på grund av dess geografiska läge.
  • Likabehandling – samma information ska ges till samtliga leverantörer samtidigt.
  • Proportionalitet – krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
  • Öppenhet – uppgifter om upphandlingar får inte hållas hemliga, och upphandlingen ska annonseras offentligt.
  • Ömsesidigt erkännande – intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Det finns också en konkurrensprincip. Den innebär att en upphandling inte får utformas för att begränsa konkurrensen, det vill säga att en aktör eller leverantör gynnas eller missgynnas gentemot andra på ett otillbörligt sätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?