Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Hörby kommun

Det trygghets- och brottsförebyggande arbetet är ett av kommunens prioriterade områden. Läs mer om arbetet och hur kommunen ska organisera sig i frågan framöver.

Trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett viktigt område för Hörby kommun och under hösten 2023 har ett arbete med hur man kan organisera sig bäst i frågan utförts.

”Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är en stor fråga för våra kommuninvånare och för våra politiker”, säger Petter Hallberg, Kanslichef i Hörby kommun.

”Vi vill aktivera hela organisationen i trygghetsarbetet. Det är inget som ska göras isolerat, utan det ska bli en del i våra dagliga processer.”

Kartläggningen mynnade ut i slutsatsen om att uppdraget framöver ska hanteras inom Sektor Omtanke, som kommer att ha en central samordningsfunktion. Petter Hallberg menar på att detta kan ge bra struktur och effekt i organisationen.

”Vi ser tydliga synergier kopplat till de uppgifter Sektor Omtanke hanterar i sitt dagliga arbete kopplat till brottslighet. Vi tror att detta kan skapa bra förutsättningar. De har mycket kompetens och kunskap utifrån sitt grunduppdrag som kommer att gynna oss.”

Exempel på trygghetsskapande åtgärder i kommunen: Amanda Hesselgard, verksamhetschef Funktionsstöd och Öppenvård Hörby kommun, Jenny Lorentzon, butikschef Systembolaget i Hörby, och Victoria Nilsson, enhetschef Öppenvård Hörby kommun, i ett samarbete där de upplyser om ungas alkoholvanor utanför Systembolaget.
Exempel på trygghetsskapande åtgärder i kommunen: Amanda Hesselgard, verksamhetschef Funktionsstöd och Öppenvård Hörby kommun, Jenny Lorentzon, butikschef Systembolaget i Hörby, och Victoria Nilsson, enhetschef Öppenvård Hörby kommun, i ett samarbete där de upplyser om ungas alkoholvanor utanför Systembolaget.

Ett ”Tillsammansuppdrag”

Uppdraget kommer att övergå till Amanda Hesselgard, verksamhetschef funktionsstöd och öppenvård i Hörby kommun, och området där hon är verksam.

“Vi är pepp på det. Det är ett nytt övergripande område för oss att arbeta inom”.

Hon ser stora samordningsvinster genom att föra ihop flera olika frågor på ett mer strategiskt övergripande plan.

”De komplexa samhällsproblemen som vi står inför kommer vi inte kunna lösa själva. Det är ett tillsammansuppdrag. Stort fokus kommer läggas på att lösa saker tillsammans.”

Amanda Hesselgard kommer att tillsätta och arbetsleda en Social samordnare på en projektperiod under 2024. Personen ska verka som samordnare för det brottsförebyggande arbetet, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak & spel) och suicidprevention.

”Det handlar om att samla gemensamma resurser, ingen kommer kunna lösa dessa frågor på egen hand. Vi ska inte göra samma sak på olika platser. Vi måste ha tillit till varandra. “

Arbetsformerna för att skapa en gemensam lägesbild i kommunen ses över, och arbetet med lägesbilder och åtgärdsplaner kopplat till brottsligheten ska komma igång i början av året.