Hörby kommun i erfarenhetsutbyte med Kristianstads kommun

Hörbyån högt vattenflöde

Som en del i kommunens utredning av översvämningarna i Hörby var projektgruppen på besök i Kristianstad kommun för dialog och erfarenhetsutbyte kring ämnet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger Kristianstad som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. Stadens låglänta läge, de stora flödena i Helgeå, kraftiga skyfall och den pågående havshöjningen i takt med klimatförändringarna utgör en allvarlig hotbild.

Kristianstads kommun har sedan många år arbetat med byggnation av nya skyddsvallar och förbättring av befintliga vallar. Hela staden räknas som en invallningsdamm och omges av ett system av skyddsvallar som ska stänga ute vattnet.

Hörby kommun ser nyttan i att samverka med och dra lärdom av Kristianstads, och även andra kommuners, erfarenheter och tar med sig det i det fortsatta arbetet framåt.

Läs mer och följ utredningen av översvämningar i Hörby kommun.