Hörby kommuns årsredovisning 2023

Kommunens preliminära resultat för år 2023 visar på ett positivt resultat om 2,9 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat om 10 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson kommenterar bokslutet:

2023 har varit ett händelserikt år i många hänseenden och då inte minst ekonomiskt. Under året har vi sett hur kostnader inom våra verksamheter skenat iväg, många gånger av orsaker som vi inte har haft rådighet över. Vi har fortfarande ett invasionskrig från Ryssland mot Ukraina som påverkar, inte bara Hörby utan hela vår omvärld med bland annat ökade energi, transport och livsmedelskostnader som följd. Att verksamheterna ändå har lyckats hålla jämna steg med alla dessa utmaningar måste framhållas som smått fantastiskt och är en av orsakerna till att Hörby kommun kan presentera ett positivt resultat om 2,9 mkr. Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare ute i våra verksamheter, tjänstemän och politiker i nämnder och bolag som tillsammans bidrar till att göra Hörby kommun till den fantastiska plats det är.

Kort sammanfattning av resultatet

Nämnderna redovisade en negativ avvikelse mot ekonomisk ram om 18,2 mkr. Detta tillsammans med de ökade pensionskostnaderna, som återfinns under central finansiering, har varit en utmaning för kommunen att hantera, där kostnaderna ökat från 55 mkr år 2022 till 93,5 mkr år 2023. Den huvudsakliga anledningen till de ökade pensionskostnaderna är den förmånsbestämda delen i pensionsavtalet som är starkt kopplad till ränteläget i världen. Utfallet för skatt, bidrag och utjämning blev däremot högre än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) angivit i den ursprungliga skatteprognosen vilket bidrog till att kommunen trots dessa utmaningar fick ett positivt resultat. Det positiva finansnettot beror i huvudsak på orealiserade reavinster och ränteintäkter.

Årsredovisningen med det slutliga resultatet för år 2023 hanterades och godkändes i kommunfullmäktige den 25 mars 2024.

Läs mer

Årsredovisningen publiceras på Hörby kommuns Medborgarportal och den finns även att läsa här på kommunens hemsida.