Kommunstyrelsemöte 2024-02-12

dekorbild, sammanfattning från kommunstyrelsen
  Här kan du läsa en sammanfattning om några av de ärenden som behandlats under kommunstyrelsens senaste sammanträde den 12 februari 2024. Vissa ärenden tas sedan vidare upp för beslut i kommunfullmäktige. Du hittar samtliga ärenden i Medborgarportalen för vidare läsning.

07. Ansökan om igångsättningstillstånd och medel för projektering, utredning och genomförande av GC-passage över väg 13

I samverkan med Trafikverket planerar kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg med en passage över väg 13.   

Passagen ska byggas i anslutning till rondellen där väg 13 möter Ringsjövägen, och gång- och cykelvägen kommer ansluta till Christian Kruses väg i öster och Medicingatan i väster. Trafiken i området förväntas öka i framtiden, dels till följd av etableringen av en ny livsmedelsbutik i nära anslutning till passagen, men även för att området fortsätter att utvecklas och expandera i enlighet med redan gällande och framtagandet av en ny detaljplan. En passage som denna ska säkerställa en förbindelse för oskyddade trafikanter att ta sig över vägen och nå nuvarande och framtida målpunkter runt Medicingatan.  

Flygbild med markering över passagen över väg 13
Den aktuella platsen för passage och gång- och cykelväg, vid rondellen där väg 13 möter Ringsjövägen.

Ärendet är nu inne i sitt slutskede. Kommunstyrelsen skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut om ansökan om igångsättningstillstånd och medel medel för projektering, utredning och genomförandet av passagen och gång- och cykelvägen. 

– Roligt att en av dom sista pusselbitarna kommer på plats för att få till etableringen av livsmedelsbutik vid Medicingatan, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson. Det var mer eller mindre en enhällig kommunstyrelse som ställde sig bakom förslaget, vilket är trevligt. Det var bara Mikael Olsson (KD) som yrkade på ett avslag. 

 

10. Avfallsplan

Det är ett lagkrav att kommuner ska ha en renhållningsordning, och den ska innehålla en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering. Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Merab arbetat fram ett förslag på ny renhållningsordning som ska ersätta den gällt fram till och med 2021, innehållande både avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter. Förslaget har varit ute på remiss i två omgångar, och både digitala och fysiska möten för allmänheten har genomförts med möjlighet att lämna synpunkter. 

Avfallsplanen ska styra mot en mer hållbar avfallshantering, avfallsminimering och en minskad nedskräpning. För att uppnå det jobbar kommunen mot tre målsättningar:

  1. Minskad nedskräpning. Minskad nedskräpning förväntas bidra till ökad trygghet och trivsel och en minskad nedskräpning gör att mer material kan återvinnas och inte sprids i miljön.
  2. Avfallsminimering. En ökad avfallsminimering innebär att mindre avfall ska uppstå. Här jobbar kommunen med upphandling och inköp, återvinning och återbruk samt att minska matsvinnet.
  3. Hållbar avfallshantering. Målet innebär att insamlade fraktioner ska bli fler och renare, att andelen brännbart avfall ska minska och att andelen återvinningsbart avfall ska öka. Målet innebär också att farliga ämnen inte ska spridas från nedlagda deponier

De största förändringarna från den tidigare renhållningsordningen är följande: 

  • Senast den 1 januari 2025 ska alla som bor i Eslöv, Höör och Hörby kommuner ha fastighetsnära insamling av förpackningar vid sin fastighet. De så kallade 4-fackskärlen kommer alltså att bli standard för alla fastighetsägare. 
  •  Anmälningsplikt för samlokaliserade verksamheter, exempelvis en mindre verksamhet inrymd i ett bostadshus, gällande avfallsinsamling. 
  • För att minska spridningen av afrikansk svinpest kommer det inte längre att vara tillåtet att kompostera matavfall i en gödselanläggning. 

Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunens arbete med avfall här: https://www.horby.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/ 

11. Uppdrag om energiplan för Hörby kommun

Det är ett lagkrav att alla kommuner ska ha en energiplan, det vill säga en plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen.  

Just nu pågår ett arbete att ta fram en ny energiplan för kommunen, och i det aktuella skedet ska den framtagna energiplanen ut på samråd fram till den 19 april. Under samrådstiden kommer samtliga nämnder, kommunalägda bolag och externa aktörer såsom nätbolag och Länsstyrelsen ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Dessa ligger sedan till grund för eventuella förändringar och kompletteringar i planen innan ärendet bereds för antagande i kommunfullmäktige. 

Syftet med energiplanen är att den ska användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete för att bidra till effektivare energianvändning i kommunorganisationens verksamheter, en trygg energiförsörjning för både kommunorganisationen och dess medborgare samt vägledning för en effektiv energidistribution. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut den framtagna energiplanen på samråd. 

 16. Samarbetsavtal Cykelleden Skåne med Region Skåne

Hörby kommun har mellan 2021-09-01 till 2023-12-31 ingått ett projektavtal avseende regionala cykelleder i Skåne för turism och rekreation, under namnet Cykelleden Skåne. Under projekttiden har regionala cykelleder utvecklats och marknadsförts med bland annat kommunikationsmaterial, kartor och information på kommunens hemsida. Dessa cykelleder invigdes den 3 juni 2023. Då cykelledsprojektet nu övergår i en driftsfas ämnar Region Skåne teckna samarbetsavtal med berörda kommuner för fortsatt framdrift.  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet med region Skåne angående Cykelleden Skåne. Kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson kommenterar:

– Ett ärende som vi haft uppe sen innan och beslutade då att inte skriva på en fortsättning. Men efter en genomgång med Regionen angående kostnaderna där vi kan se att dom inte kommer dra iväg på sikt har vi nu beslutat att gå med i projektet. Ett projekt som löper över 5 år, därav försiktigheten vad det gällde eventuella kostnadsökningar. Vi ser positivt på att folk rör sig och kan vi då vara en del i detta så skall vi givetvis vara det. 

17. Nominering av eldsjäl från Hörby kommun

Länsstyrelsen Skåne uppmärksammar eldsjälar från olika delar av länet, och nu kan du nominera dig själv eller någon annan till årets arrangemang! 

Sedan 2019 har Länsstyrelsen Skåne vid sex tillfällen uppmärksammat eldsjälar i ett arrangemang på Residenset i Malmö, och nu är det dags ännu en gång. Nu kan du nominera någon i Hörby som gjort en extra utmärkande insats för kommunen eller länet under 2023. Det kan exempelvis vara inom det sociala området, vården, idrotten, kulturen, utbildning eller föreningsliv. Personen behöver vara eller ha varit verksam i kommunen eller länet, men inte nödvändigtvis boende i den kommun personen i fråga har varit verksam i. Utöver namn, titel, adress och e-postadress önskas även en kort motivering till varför personen föreslås som gäst.  

Sista nomineringsdagen är 27/2. Nomineringarna kommer diskuteras under kommunstyrelsens arbetsutskott den 28/2, och en kandidat kommer skickas vidare till Länsstyrelsen. Mejla din nominering till kommunikation@horby.se