Stattena östra, förskola

Hörby kommun inbjuder härmed till markanvisningstävling för ett planlagt markområde benämnt Stattena Östra i Hörby tätort. Markanvisningen avser byggnation och drift av förskola för ca 100 barn.

Området är beläget i den östra delen av Hörby tätort och söder om E22. Området angränsar till Marielundsvägen i väst, ett planerat nytt bostadsområde i söder och till ett fantastiskt naturområde i öster.

Området har ett naturskönt läge och ligger nära servicen i Hörby tätort samt nära Hörby busstation. I området planeras det att byggas ca 150 nya bostäder i varierad form.

Karta över Hörby kommun, en pick i nordöst markerar platsen för Stattena Östra
Figur 1 Översiktskarta

Markanvisningsområde

Fastigheten som anvisas är Trollenäs 1 och ligger i norra delen av planområdet i detaljplanen Stattena Östra.

Kommunkarta med aktuell markanvisning utmärkt
Figur 2 Trollenäs 1

Markanvisning kommer ske genom en markanvisningstävling som pågår mellan den 20 maj och 1 september 2024. Utvärderingen utförs som en sammanvägd bedömning utifrån fyra kriterier med ett poängsystem (1-5, där 5 är maximal poäng) där respektive kriterium även ges en viktning i procent.

Anbudets inlämnande

Anbudet skickas via mail till planeringochutveckling@horby.se senast 2024-09-01. Ange ”Markanvisningstävling Stattena Östra – förskola” i ämnesraden.

Kommunen kommer att finnas tillgänglig för frågor under tävlingsperioden. Frågor och svar kommer att presenteras löpande på markanvisningstävlingens hemsida. Kompletterande information kan komma att publiceras. Sista dag att ställa frågor och för kompletterande information är 2024-08-27. Respektive anbudsgivare är ansvarig för att ta del av information på hemsidan.

Dokument och bilagor

Fick du hjälp av informationen på sidan?