Hållbarhetsarbete i kommunen

Hörby är medlem i Sveriges Ekokommuner, ett nätverk som ger stöd och råd kring ekologisk samhällsplanering.

Nätverket arbetar för ett hållbart och ekologiskt utvecklingsarbete. Hörby kommun är medlem nummer 90.

I och med medlemskapet ställer sig Hörby kommun bakom Sveriges Ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper.

  1. Ämnen från berggrunden får inte öka i naturen.
  2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen.
  3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.
  4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

De gröna nyckeltalen

Varje år rapporterar Hörby kommun in uppgifter till de gröna nyckeltalen som Sveriges Ekokommuner har tagit fram. De gröna nyckeltalen visar enkelt och tydligt hur Sveriges Ekokommuner går mot hållbarhet. De visar också vad vi i Hörby kommun behöver göra för att uppnå kraven för full hållbarhet.

De gröna nyckeltalen tar bland annat upp antal ton koldioxidutsläpp per invånare, hur mycket ekologiska livsmedel kommunen köper in och hur många resor som görs med kollektivtrafik.

Läs mer om de gröna nyckeltalen på Sveriges Ekokommuners webbplats.

100% fossilbränslefritt till 2020

Hörby har antagit utmaningen ”100% fossilbränslefritt till 2020”. Det är en satsning som Klimatpåverkan Skåne driver för att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne ska minska sin påverkan på klimatet – och visa att Skåne kan och vill gå före.

Att ansluta sig till ”100% fossilbränslefritt till 2020” är ett tydligt ställningstagande. Det som en gång började som en politisk vision är idag något som flera organisationer, företag och privatpersoner tycker är en självklarhet.

Genom att Hörby kommun anslutit sig till uppropet åtar kommunen sig att arbeta aktivt för detta:

  • Ingen fossil energi ska användas i byggnader. Det innebär att kommunen inte använder fossil energi för värme och kyla i byggnaderna som vi äger eller hyr.
  • Inget fossilt bränsle ska användas i transporter. Det innebär att kommunen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller transporttjänster vi köper in.
  • Ingen användning av fossil el. Det innebär att kommunen inte använder fossil el i sin verksamhet och köper miljömärkt el av någon sort.

Det här gäller både för Hörby kommun och för de företag som kommunen eventuellt köper tjänster av. Du kan läsa mer om utmaningen på Klimatsamverkan Skånes webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Om du som privatperson vill få tips på hur du kan minska dina el- och uppvärmningskostnader kan du kontakta kommunens klimatrådgivare. Här kan du läsa mer: Energirådgivning och tips

Fick du hjälp av informationen på sidan?