Offentlig handling

De flesta handlingar som kommer in till, eller skapas på, en kommunal myndighet är offentliga.

Det innebär att vem som helst får läsa dem.

Men det finns uppgifter som är belagda med sekretess. Sekretessen regleras i tryckfrihetsförordningens andra kapitel och i offentlighets- och sekretesslagen.

Om delar av handlingen är sekretessbelagd kommer kommunen att göra en sekretess- och menprövning. Då tar vi reda på om just du har rätt att läsa handlingen, eller om någon annan kan lida skada av att du läser den.

Det finns också handlingar som omfattas av absolut sekretess. Då görs ingen sekretess- eller menprövning, och det är enbart den tjänsteman som har hand om ärendet som får ta del av uppgifterna. Det här kan till exempel gälla vid ett pågående upphandlingsärende.

Diarium och registreringsskyldighet

Myndigheternas registreringsskyldighet regleras i offentlighets- och sekretesslagens femte kapitel. Det innebär att alla allmänna handlingar ska registreras förutom de som tas upp i kapitlets 2-4 §§. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras, så länge de hålls ordnade så att myndigheten kan fastställa att de upprättats eller kommit in.

Så begär du ut en handling

Om du vill begära ut en allmän handling kommer vi inte att fråga dig vem du är eller varför du vill begära ut den. Däremot måste vi fråga om du begär ut handlingar som är belagda med sekretess.

Det är viktigt att du preciserar vad du vill ha, till exempel med diarienummer. Det gör det lättare för oss att lämna ut handlingen.

Snabb hantering

Hörby kommun tar ingen avgift för att lämna ut kopior på handlingar under 10 sidor. Du hittar de aktuella avgifterna för andra utskrifter under ”Avgifter” på den här sidan. Att få handlingar mejlade till sig kostar ingenting.

Om du besöker kommunen och begär att få ta del av handlingar ska du kunna få ut handlingen samma dag, eller få besked om att du inte har rätt att begära ut den. Om du har begärt ut ett mer omfattande material får beskedet dröja några extra dagar. Det gäller även om kommunen behöver ta ställning till att handlingen är allmän och offentlig.

Om du mejlar eller ringer och begär ut handlingar som innehåller personuppgifter kan vi inte mejla dem till dig. I stället skickar vi dem med brev med postförskott.

Möjlighet att överklaga

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet framgår hur du går tillväga för att överklaga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?