Planeringsstrategi

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin bidrar till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis kan förändrade förutsättningar fångas.

Plan- och bygglagen innehåller nya krav om aktuell översiktsplanering i Sveriges kommuner. Under varje mandatperiod behöver kommunfullmäktige enligt 3 kap. 23 § plan- och bygglagen ta ställning till gällande översiktsplans aktualitet och eventuella ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi. I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige:

  1. ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet
  2. ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen
  3. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i PBL 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

Om kommunen varken antagit en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan inom två år efter ett ordinarie val kräver lagen att kommunen måste påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Planeringsstrategi för Hörby kommun 2023–2026 redovisar nya förutsättningar för översiktsplaneringen sedan Hörby kommuns översiktsplan ÖP 2030 antogs år 2016-03-21.

Fick du hjälp av informationen på sidan?